New Page 1

T.C.

BAŞBAKANLIK

Diyanet İşleri Başkanlığı

 

Sayı   : B.02.1.DİB.0.71.01/902.03/2613                                                   04.06.2009

Konu  : Personel Seçimi                                                        

D    U    Y    U    R    U

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açık bulunan İlçe Müftüsü, İlçe Vaizi, Bayan Din Hizmetleri Uzmanı ve Şef kadroları için, halen teşkilatımızda 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde çalışan ve aşağıda belirtilen şartları taşıyan isteklilerden "Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" uyarınca,  görevde yükselme eğitim ve sınavına alınacak personelin seçimi yapılacaktır.

Görevde yükselme eğitim ve sınavına alınacak adaylarda aranan şartlar;

İlçe Müftülüğü için;

a)   Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

b)   Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak, ancak, doktora yapmış olanlarda bu   

      şart aranmaz,

c)   Kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen toplam  sekiz  yıl  görev  yapmış olmak  (Askerlik Hariç ) ve

      bu sürenin en az iki yılını Başkanlık  teşkilatında geçirmiş olmak,

d)   İlçe müftülüğü yeterlik belgesine sahip olmak.

İlçe veya Cezaevi Vaizliği için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak,

c) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

    ancak, bayanlarda bu şart aranmaz,

d) Vaizlik yeterlik belgesine sahip olmak. 

Bayan Din Hizmetleri Uzmanlığı için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b)Yüksek öğrenimden sonra Başkanlık teşkilatında Kur’an kursu öğreticiliği veya üstü sayılan görevlerde veya din öğretimi yapan müesseselerin meslekî öğretim elemanlığı veya meslek dersleri öğretmenliğinde veya ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi öğretmenliğinde toplam en az üç yıl çalışmış olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak,

c) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.

Şeflik için;

a)   Yüksek öğrenim mezunu olmak,

b)   Büro Hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak,

c)   Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.

Ayrıca adayların;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen 1 inci ve 2 nci derece kadrolar için en az 10 yıl , 3 üncü ve 4 üncü derece kadrolar için en az 8 yıl (askerlik dahil) hizmeti bulunmak,

2) Yükselme suretiyle atanmak istedikleri kadro unvanının altında bir görevde çalışır olmak,

3) Son sicil notu olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

4) Bu görevler için yukarıda belirtilen şartları 05/06/2009 tarihi itibariyle taşımış olmaları gerekmektedir.

İlçe müftülüğü ile ilçe veya cezaevi vaizliği kadroları için müracaat eden ve bu sınavda başarılı olan adaylar 6 ve 5 inci grup illerin ilçelerine  atanırlar. Atandığı tarih itibariyle fiilen üç yılı tamamlamadan (eş veya sağlık durumu dahil) mazeretleri nedeniyle diğer grup illerin ilçelerine atanamazlar ve yurtdışında geçici din görevlisi olarak görevlendirilmezler.

Yurtdışında geçici görevli olup, söz konusu sınava katılarak başarılı olanların yurtdışı geçici görevleri sona erdirilerek yurtiçinde yeni görevlerine atanacaklardır.

Başkanlık merkezinde görevli olup, taşra teşkilatı şeflik kadroları için müracaat eden ve başarılı olanlar atandığı tarih itibariyle fiilen iki yılını tamamlamadan (eş veya sağlık durumu dahil) başkanlık merkezine atanamazlar.  

Şeflik sınavında başarılı olupta atamaları yapılan adayların atama onayları iptal edilmeyecektir.

Adaylarsgörevdeyyükselmeysınavınapkatılmakpistediklerinipbelirtirpmüracaatlarını; http://personelweb.diyanet.gov.tr/personel  internet adresinde bulunan “Görevde Yükselme Sınavına Girecek Personele Ait Bilgi Formunu”  doldurarak yapacaklardır.

Bilgi Formunun onayı (Aktivasyon) için  bağlı bulundukları birim, müftülük ve eğitim merkezi müdürlüklerine müracaat edecekler ve  temin edecekleri hizmet cetveli, 2 adet vesikalık fotoğraf, tasdikli diploma sureti, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), yüksek lisans, doktora, hizmet içi eğitim veya hizmet içi eğitim ihtisas kursu bitirdiklerine dair başarı belgeleri, varsa kpds  belgesi ile birlikte ilgili birim, müftülük, eğitim merkezi müdürlüğü ve yurtdışı temsilciliklerimize 22/06/2009 tarihine kadar verecekler, ilgili birim, müftülük, eğitim merkezi müdürlükleri ve yurtdışı temsilciliklerimiz de Ek-“Değerlendirme Formu”nu doldurup imzalayarak, bu talepler ile birlikte (ekleri dahil) en geç 24/06/2009 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı Atama I Şubesi Müdürlüğüne bir kurye ile ulaştıracaklardır.

Başvurusunu yapan adaylar, bağlı bulunduğu il müftülüğü veya eğitim merkezi müdürlüklerine aktivasyon işlemlerini yaptırmadıkları takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.

Duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, postada vaki gecikmeler ve bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Görevde yükselme eğitimine seçilen adayların kursa alınacakları yer ve tarihi ayrıca ilgililere bildirilecektir.

AÇIK KADROLARIN

BULUNDUĞU YER

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADEDİ

Taşra Teşkilatı

İlçe Müftüsü

G.İ.H.

1 ila 7 arası

50

İlçe ve Cezaevi Vaizi

D.H.

1 ila 8 arası

75

Bayan Din Hizmetleri Uzmanı

G.İ.H.

1 ile 6 arası

20

Şef

G.İ.H.

3 ila 6 arası

35

TOPLAM                  

 

 

 

180

 Aday Müracaat Formu Girişi                           Activasyon(Onay) için Müftülük Girişi