T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
İ N S A N   K A Y N A K L A R I    G E N E L   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
 
2013 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (Şube Müdürü, Din Hizmetleri Uzmanı, Eğitim Uzmanı ve Şef) Başvuru Duyurusu
Duyuru Tarihi
Revizyon Tarihi 17.09.2013 Duyuru Tarihi 13.09.2013

                                                                           D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve şef kadrolarına, görevde yükselme sınavıyla naklen (kurum içi) atama yapılacaktır.
 

 

Yazılı Sınav Sonrası Sözlü Sınav Başarı Sırasına Göre Atama Yapılacak Kadroların

 

SINIFI

UNVANI

BULUND. YER

GRUBU

ÖĞRENİM ŞARTI

KADR. DERECESİ

KONT. SAYISI

G.İ.H.

Şube Müdürü

Taşra

Teşkilatı

GRUP-I

En az dört yıllık dini yüksek öğrenim

1-4

240

GRUP-II

En az dört yıllık yüksek öğrenim

1-4

40

 

Yazılı Sınav Başarı Sonucuna Göre Atama Yapılacak Kadroların

SINIFI

UNVANI

BULUND. YER

ÖĞRENİM ŞARTI

KADR. DERECESİ

KONT. SAYISI

G.İ.H.

Din Hizmetleri Uzmanı

Taşra

Teşkilatı

En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak

1-9

150

G.İ.H.

Eğitim Uzmanı

Taşra

Teşkilatı

En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

1-9

50

G.İ.H.

Şef

Taşra

Teşkilatı

En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak

1-9

175

 

A.    GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BAŞVURACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1- GENEL ŞARTLAR

1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2.    Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen ve atanmalarında dini öğrenim şartı arananlar için “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3.   Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak.

4.   Memuriyette adaylığı kalkmış olmak.

2- ÖZEL ŞARTLAR

 a-   Şube Müdürü:

1.      İl müftülükleri bünyesindeki din hizmetleri ve eğitimi şube müdürlükleri, hac ve umre işleri şube müdürlükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezleri ve ilçelerdeki şube müdürlükleri için (GRUP-I) en az dört yıllık dinî yüksek öğrenim;

personel, idari ve mali işlerle ilgili şube müdürlükleri için (GRUP-II) en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

(Adaylar GRUP-I veya GRUP-II’den sadece birine başvuru yapabileceklerdir.)

18/04/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

2.      Başkanlık teşkilatında en az 8 (sekiz) yıl görev yapmış olmak,

3.      Başkanlığımız teşkilatında halen şube müdürü kadrosunda çalışıyor bulunmamak ve daha önce bu kadrolarda çalışmış olmamak

 

b-   Din Hizmetleri Uzmanı:

1.      En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2.      İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak.

3.      Halen din hizmetleri uzmanı kadrosunda çalışıyor bulunmamak ve daha önce bu kadrolarda çalışmış olmamak

 

c-   Eğitim Uzmanı:

1.      En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2.      İlahiyat veya eğitim alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursunu bitirmiş olmak,

3.      Başkanlık teşkilatında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

4.      Halen eğitim uzmanı kadrosunda çalışıyor bulunmamak ve daha önce bu kadrolarda çalışmış olmamak

 

d-   Şef:

1.      En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2.      Büro hizmetlerinde en az 3(üç) yıl çalışmış olmak şartıyla Başkanlık teşkilatında en az 5(beş) yıl görev yapmış olmak.

3.      Halen şef kadrosunda çalışıyor bulunmamak ve daha önce bu kadrolarda çalışmış olmamak

 

B.     BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

1.      Sınava başvuru yapacaklar, 18/09/2013-04/10/2013 tarihleri mesai günleri 08:30-16:30 saatleri arasında istenen belgelerle birlikte Başkanlık merkez teşkilatında çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar yurtdışından müracaat edecek adaylar adına başvuru işlemini yapabileceklerdir.

2.      Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

3.      Adaylar şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve şef kadroları için yapılan görevde yükselme sınavlarından sadece birine müracaat edebilecektir. Birden fazla unvan için yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

4.      Başvuru kayıt işleminden sonra, “Aday Başvuru Belgesi” müracaatı gerçekleştiren ilgili memur tarafından onaylanarak adaya verilecektir.

5.      Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 04/10/2013 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

C.     GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

Görevde yükselme sınavına İKYS programı üzerinden müracaat süresinin sona ermesinden sonra ilan edilen unvanlar için başvurular değerlendirilecektir. Adaylar http://ikys.diyanet.gov.tr adresinden kullanıcı hesaplarıyla sınava başvuracaklar listesinde yer alıp almadıklarını öğrenebileceklerdir. Diyanet İşleri Başkanlığı görevde yükselme sınavını başka bir kuruma yaptırabileceği gibi bu sınavı kendisi yapabilecektir.

Görevde yükselme sınavı başka bir kuruma yaptırıldığı takdirde sınav ücretlerinin yatırılmasıyla ilgili duyurular ile sınavın tarihi, yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

D.    DİĞER HUSUSLAR

 

1.   Görevde yükselme sınavı sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2.   Görevde yükselme sınavı sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir.

3.   Adayların, görevde yükselme sınavı sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ile işlem yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

4.   Bu duyurudaki şartlar, sadece bu görevde yükselme sınavı sürecindeki iş ve işlemler için geçerlidir. Bundan sonraki görevde yükselme sınavları için müktesep teşkil etmez.

5.   Görevde yükselme sınavı ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6.   Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

7.   Şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve şef kadroları için yapılacak yazılı sınavdan başarılı olabilmek için adayların en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekmektedir.

8.   Din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve şef kadrolarına yapılacak atamalar yazılı sınav başarı puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

9.   Şube müdürü kadroları için yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylardan atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılan son adayla aynı puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır. Adayların sözlü sınavdan başarılı olabilmeleri için en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekmektedir. Şube müdürü kadrolarına atamalar, sözlü başarı puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

 

E.     BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

a-      Şube Müdürlüğü için:

1-   Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç; muvazzaf askerlikte geçirilen süreler dâhil). Hizmet süreleri başvuruların son günü itibariyle hesaplanacaktır.

2-   Başvuru grubuna göre en az dört yıllık dinî yüksek öğrenim veya en az dört yıllık yüksek öğrenimini gösteren tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3-   Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

4-   Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

 

b-     Din Hizmetleri Uzmanlığı için:

1-   Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç; muvazzaf askerlikte geçirilen süreler dâhil). Hizmet süreleri başvuruların son günü itibariyle hesaplanacaktır.

2-    Başvuru grubuna göre en az dört yıllık dinî yüksek öğrenimini gösteren tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3-    İlahiyat alanında yüksek lisans yaptığını gösterir belge veya tasdikli sureti,

4-   Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

5-   Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

 

c-      Eğitim Uzmanlığı için:

1-   Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç; muvazzaf askerlikte geçirilen süreler dâhil). Hizmet süreleri başvuruların son günü itibariyle hesaplanacaktır.

2-   Başvuru grubuna göre en az dört yıllık yüksek öğrenimini gösteren tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3-   İlahiyat veya eğitim alanında yüksek lisans yaptığını gösterir belge veya tasdikli sureti veya ihtisas kursunu bitirdiğini gösterir belge veya tasdikli sureti

4-   Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

5-   Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

 

d-     Şeflik için:

1-   Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç; muvazzaf askerlikte geçirilen süreler dâhil). Hizmet süreleri başvuruların son günü itibariyle hesaplanacaktır.

2-   En az iki yıllık yüksek öğrenimini gösteren tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3-   Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

4-    Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

 

NOT:

1-   Adayların, aşağıdaki belgeleri başvuru esnasında İKYS üzerinden işlemi gerçekleştirecek ilgili personele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2-   Yazılı beyanlar tek bir dilekçede yer alacaktır.


F. İLETİŞİM
Diyanet İşleri Başkanlığı için;
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

SINAV KONULARI

ŞEF

 

ŞUBE MÜDÜRÜ

TC Anayasası ve 657 Sayılı DMK

TC Anayasası ve 657 Sayılı DMK

Başkanlık Mevzuatı ve Başkanlık Hizmetleri

Başkanlık Mevzuatı ve Başkanlık Hizmetleri

4483 Sayılı Memurlar  ve Diğer Kam. Gör. Yar. Hk. Kanun

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kam. Gör. Yar. Hk. Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

Taşınır Mal Yönetmeliği

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma ile İlgili Kurallar

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma ile İlgili Kurallar

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

Temel Dini Bilgiler

Temel Dini Bilgiler

Mali Konular (2860, 4734, 5018 ve 6245 Sayılı Kanunlar ile Taşınır Mal Yönetmeliği)

 

Etik Mevzuatı ve Etik İlkeleri

 

EĞİTİM UZMANI

 

DİN HİZMETLERİ UZMANI

TC Anayasası ve 657 Sayılı DMK

TC Anayasası ve 657 Sayılı DMK

Başkanlık Mevzuatı ve Başkanlık Hizmetleri

Başkanlık Mevzuatı ve Başkanlık Hizmetleri

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kam. Gör. Yar. Hk. Kanun

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kam. Gör. Yar. Hk. Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma ile İlgili Kurallar

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma ile İlgili Kurallar

Temel Dini Bilgiler

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

Etik Mevzuatı ve Etik İlkeleri

Temel Dini Bilgiler

Din Eğitimi ve Psikoloji

Etik Mevzuatı ve Etik İlkeleri

İslam Medeniyeti ve Siyer

Din Eğitimi ve Psikoloji

Yaşayan Dünya Dinleri

İslam Medeniyeti ve Siyer

 

İslam Felsefesi

 

Yaşayan Dünya Dinleri

 

 

 

 

SINAV KONULARINA GÖRE KAYNAK LİSTESİ

SINAV KONULARI

KAYNAKLAR

TC Anayasası

www.mevzuat.gov.tr

www.diyanet.gov.tr

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Başkanlık Mevzuatı

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

Taşınır Mal Yönetmeliği

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Başkanlık Hizmetleri (Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluşu, Gelişimi ve Hizmet Alanlarıyla İlgili Konular)

www.diyanet.gov.tr

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma ile İlgili Kuralları, Halkla İlişkiler ve Davranış İlkeleri, Etik Mevzuatı ve Etik İlkeleri

Devlet Personel Başkanlığı Görevde Yükselme Ortak Dersler Kitabı, DPB

İslam Medeniyeti ve Siyer

İslam Medeniyeti Tarihi (Prof. Dr. İ. Sarıçam-Prof. Dr. S. Erşahin) TDV,

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı (Prof. Dr. İ. Sarıçam) TDV

Temel Dini Bilgiler  (Kur'an-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam)

Kur’an Yolu Tefsir ve Meal DİB

Tefsire Giriş

(M. Demirci) İSAM

Tefsir Usulü

(Prof. Dr. İ Cerrahoğlu) TDV

Riyazü’s Salihin,

Hadis Tarihi (Prof. Dr. T. Koçyiğit) TDV

Hadis Usulü (Prof. Dr. T. Koçyiğit) TDV

Hadis İlimleri Tarihi (Prof. Dr. M. Uğur) TDV

İslam Hukuk İlminin Esasları

 (Z. Şaban, Çev: İ. K. Dönmez) TDV

Kelama Giriş (U. M. Kılavuz, A. S. Kılavuz) İSAM

İlmihal I-II, TDV

Kelam Terimleri Sözlüğü 

(B. Topaloğlu, İ. Çelebi) İSAM

Dünya Dinleri

Yaşayan Dünya Dinleri ( Ed. Prof. Dr. Ş. Gündüz) DİB

İslam Felsefesi

İslam Felsefesi, (Prof. Dr. M. Bayraktar) TDV

Din Eğitimi ve Psikoloji

Din Eğitiminde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (A. Bulut) DİB,

Din Psikolojisi (Prof. Dr. H. Hökelekli) TDV

 

© 2013 Diyanet Isleri Baskanlıgı - Insan Kaynakları Genel Müdürlügü